Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies
 

 

===========================================================

 

 


Darllen 1 Corinthiaid Pennod 13

Ynghanol ein holl brysurdeb, ein holl ruthr, an holl gynllunio, pwy feddyliai y deuai popeth i STOP! Mor sydyn. Felly y bu ac fe dreiddiodd effeithiau y feirwscorona i bedwar ban y byd.

Caewyd capeli, ysgolion a busnesau mewn chwinciad ac anogwyd pawb i aros adref. Cawsom gyfle i werthfawrogi a sylweddoli mor fawr yw ein dibyniaeth ar y Gwasanaeth Iechyd - gweithwyr syn rhoi heb gyfrir gost ac yn brwydro heb sylwi ar y clwyfau. Profwyd llawer o garedigrwydd yn ystod y cyfnod hwn a gwelwyd yr hen ar ifanc yn cynnal ei gilydd. Dyna wir ystyr cymuned.

Yn ystod yr amser pryderus hwn, bun wythnos Cymorth Cristnogol. Wrth inni gael ein hatgoffa o bwysigrwydd golchi ein dwylon rheolaidd, fedra i ddim peidio meddwl am y plentyn bach ar y teledu (syn rhan o hysbyseb Water Aid) yn cerdded pellter i gyrraedd y ffynnon ac yn dod yn l gydar stn ar ei gefn.

Gall bywyd fod yn annheg! Dim dŵr iw yfed heb son am olchi. Profodd llawer un beth yw unigrwydd llethol yn ystod y cyfnod yma ac mae unigrwydd felly yn medru esgor ar broblemau iechyd meddwl. Mae yna gerdd gan Jacob Davies yn darlunio gwir unigrwydd ir dim.

 

Roedd y diwrnod yn hir

Rhwng sŵn y botel laeth

A phan aeth yr haul i gysgu, -

Oedd e fel cleren ar ffenest

Yn cymryd amser

I hogi blinder ei thrad -

Ond heddi -

Alwodd Neb Ddim

 

Mewn cyfnodau fel hyn, mor bwysig yw meddwl am eraill, dynan cyfrifoldeb ni fel disgyblion yr Arglwydd Iesu. Diolchwn am bawb sydd wedi cysegru ei bywydau ar allor gwasanaeth ac yn gwneud y cyfan yn dawel er lles y ddynoliaeth ac er clod i enw ein Ceidwad an Gwaredwr Iesu.

 

 

Gweddwn:

Annwyl Iesu, helpa ni i feddwl mwy am y rhai syn llai ffodus na ni, au cofio mewn gweddi a gweithred. Amen

 

youtube.com/watch?v=JmujadUHkpY&list

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

Yn anffodus ni fydd gweithgareddau nac oedfaon yng Ngharmel Pontlliw yn y dyfodol agos oherwydd y feirws corona.

Cewch wybod pan fyddwn yn ail ddechrau.

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies