Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

 

===========================================================

Mathew 13 adnodau 1 9 Dameg yr Heuwr

1Y diwrnod hwnnw aeth Iesu allan or tŷ ac eisteddodd ar lan y mr. 2Daeth tyrfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr holl dyrfa yn sefyll ar y lan. 3Fe lefarodd lawer wrthynt ar ddamhegion, gan ddweud: Aeth heuwr allan i hau. 4Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. 5Syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle na chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder daear. 6Ond wedi i'r haul godi fe'i llosgwyd, ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. 7Syrthiodd hadau eraill ymhlith y drain, a thyfodd y drain a'u tagu. 8A syrthiodd eraill ar dir da a ffrwytho, peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth ddeg ar hugain. 9Y sawl sydd chlustiau ganddo, gwrandawed.

 

Mathew 13 adnodau 18-23 Egluro Dameg yr Heuwr

18Gwrandewch chwithau felly ar ddameg yr heuwr. 19Pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, daw'r Un drwg a chipio'r hyn a heuwyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n derbyn yr had ar hyd y llwybr. 20A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei dderbyn ar ei union yn llawen. 21Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo'i hunan, a thros dro y mae'n para; pan ddaw gorthrymder neu erlid o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. 22Yr un sy'n derbyn yr had ymhlith y drain, dyma'r un sy'n clywed y gair, ond y mae gofal y byd hwn a hudoliaeth golud yn tagu'r gair, ac y mae'n mynd yn ddiffrwyth. 23A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwyn ffrwyth ac yn rhoi peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth ddeg ar hugain.

 

Mae Brenda a minnau trwy ras Duw newydd orffen hanner can mlynedd yn y weinidogaeth Gristnogol gan gynnwys 14 mlynedd yng Ngharmel Pontlliw. Does unman yn debyg i gartre! Trwyr cyfnod rwyf wedi pwysleisio taw ein priod waith yw hau had yr Efengyl. Rwyn cofio un o ffyddloniaid yr achos yng Nghalfaria Sgiwen yn dweud un diwrnod. Rydych chin dweud taw gwaith yr Eglwys yw hau had yr Efengyl a dw in cytuno - gan ychwanegu yn Saesneg - But I would have loved to have had a ride on the Combine Harvester

Gwaith anodd yw hau yr had yng Nghymru heddi ond mae en waith angenrheidiol syn dwyn anrhydedd i enw ein Harglwydd Iesu Grist, cofiwn bob amser Ni syn trin y meysydd, ni syn hau yr had OND Tithau syn rhoir cynnydd. Ymlaen ar hau gan gofio geiriaur Salmydd bod y rhai syn hau mewn dagrau yn medi mewn gorfoledd.

 

O.N.

Nodir Sul Hydref 11eg 2020 yn Sul Diolchgarwch.

Gofynnwn yn garedig i chi gefnogi Apl y B.M.S. at Ysbyty Guinebor 11 yn Chad.

 

Rhoddwr llawen y mae Duw yn ei garu.

Vincent Watkins.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies